HAYATTAN HERSEY

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI: HİCRET

2010-01-25 15:33:00

  HİCRET Bir yerden başka bir yere göç etmek. Hz. Peygamber (s.a.s) ve ashabının İslâm devletini kurmak üzere Mekke'den Medine'ye göç etmeleri. Rasûlullah Mekke'de tebliğ görevini sürdürürken Kureyşliler de inkârlarında diretiyorlardı. Peygamberimiz tebliğ görevini Mekke'nin dışına taşırmak istiyordu. Bu nedenle Taif'e gitti. Tâifliler de Kureyşliler gibi inkârcılıkta direnmişler ve Peygamberimizi taşa tutmuşlardı. Peygamberimiz onların bu cahilce hareketleri karşısında yılmamıştır. Özellikle hacc mevsiminde Mekke dışından gelen insanlarla görüşüyor onlara İslâm'ı anlatıyordu. Peygamberimiz bir gün Akâbe mevkiinde Medineli altı kişi ilekarşılaştı. Onlara Kur'ân okudu ve İslâm'a davet etti. Medineliler Peygamberimizle konuştuktan sonra durumu kendi aralarında değerlendirdiler. "Yahûdilerin geleceğini bildikleri ve kendisiyle bizi korkuttukları peygamber bu olmasın" dediler. Yahûdilerden önce müslüman olmanın gereğine inanıp müslüman oldular. Medine'de bulunan Yahudiler bir Peygamber'in geleceğini biliyorlardı. Medinelilerle aralan açılan Yahudiler onlara "Bir Peygamber gönderilmek üzeredir. O Peygamber gelince biz ona tabi olacağız, İrem ve Âd kavimleri gibi sizin kökünüzü. kazıyacağız" diyorlardı. Akabe'de Müslüman olan Medineliler memleketlerine gittiklerinde bu durumu yakınlarına aktardıktan bir yıl sonra, daha önceki Müslümanlarla birlikte on iki kişilik bir topluluk Hacc için Mekke'ye geldi. Bunlar Peygamberimizle görüştü ve "hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları &ou... Devamı

HAZRET-İ ÖMERİN MÜSLÜMAN OLUŞU: VE HİKAYESİ

2010-01-25 15:33:00

  HAZRET-İ  ÖMERİN  MÜSLÜMAN  OLUŞU:  Kureyş Müşrikleri Habeş ülkesine hicret eden müslümanları, kendilerine teslim etmemesi üzerine işkencelerini artırmaya başladılar.Kureyş Müşriklerinin azıllılarından Ebu Cehil, kureyşlilere teklif götürerek Peygamberi öldürülmesini teklif etti,ve bunu yapabilen her kim olursa büyük ödülün verileceğini ilan etti.Hz.Ömer ‘’ben buna talibim’’ dedi.Ona’’ Ey Ömer!Sen,buna elverişlisin!’’dediler.Hz.Ömer,vereceğiniz mallar hakkında Sağlam Kefalet var mı? Diye sordu.Ebu Cehıl ‘’Evet var! Dedi.Hz.Ömer bu hususta onlarla bir anlaşma yaptı. Hazret-i Ömer'in kız kardeşi Fatıma bint-i Hattab, Said b. Zeyd, b, Amr,b. Nufeyl ile evli olup Fatıma hatun da, Said b. Zeyd de, Müslüman olmuşlardı.Fakat, Müslümanlıklarını, Hz. Ömer'den, gizli tutuyorlardı.Yine, Hz. Ömer'in mensup bulundu§u Adiy b. Ka’b oğullarından Nuaym b. Abdullah Nahham da, Müslüman olmuştu.Kavmindan korktuğu için, o da, Müslümanlığını, gizli tutuyordu.Habbab, b. Erett, Fatıma hatuna gelip gidip Kur'an, okur ve okuturdu, Bir gün, Hz, Ömer; Peygamberimizle Eshabından bir cemaata saldırmak üzre, kılıcını, kuşanmış olarak, evinden çıkmıştı ki Peygamberimiz ve Eshabının, Safa tepeciğinin yanındaki bir evde toplandıkları ve kadınlı,erkekli kırk kişiye yakın oldukları, kendisine haber verilmişti.Dar-ı Erkam'da; Peygamberimiz Aleyhisselam ile Amucası Hz. Hamza,Eshab-ı Kiramdan Hz. Ebu Bekr, Hz. Ali ve Habeş ülkesine hicret etmeyip Peygamberimizle birlikte Mekke'de oturan Müslümanlardan bazıları da, bulunuyordu.Nuaym b. Abdullah, Hz, Ömer&... Devamı

114-en-NÂS SURESİ KURAN MEALİ VE İNDİRİLİŞİ

2010-01-25 15:12:00

114-en-NÂS Nâs, insanlar demektir. Medine'de inmiştir, 6 (altı) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, 2.İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine), 3.İnsanların İlâhına. 4.O sinsi vesvesenin şerrinden, 5.O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar. 6.Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım! Devamı

113-el-FELAK SURESİ KURAN MEALİ VE İNDİRİLİŞİ

2010-01-25 15:09:00

113-el-FELAK  Felak, sabah manasına geldiği gibi yarmak manasına da gelir. Bunndan sonra gelen Nâs sûresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlamında "muavvizeteyn" denir. Bu sûrelerin şifa maksadıyla okunduğuna dair hadisler vardır. Medine'de inmiştir. 5 (beş) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. De ki:"Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım, 2.Yarattığı şeylerin şerrinden, 3.Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4.Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden , 5.Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım! Devamı

112-el-IHLAS SURESİ KURAN MEALİ VE İNDİRİLİŞİ

2010-01-25 15:09:00

112-el-IHLAS İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. Mekke'de inmiştir, 4 (dört) âyettir. İslâm'ın tevhid akîdesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ýn adýyla. 1. De ki: O, Allah birdir. 2. Allah sameddir. 3. O, doðurmamýþ ve doðmamýþtýr. 4. Onun hiçbir dengi yoktur. Devamı

111-TEBBET SURESİ KURAN MEALİ VE İNDİRİLİŞİ

2010-01-25 15:08:00

111-TEBBET Tebbet, "kurusun" manasına bedduadır. Ebu Leheb hakkında inmiştir. Zira o, eziyet etmek kasdıyla Resûlullah'ın yoluna gizlice diken koymuş, bu işte kendisine karısı da yardım etmişti. Sûre, "Mesed sûresi" diye de anılır. Fâtiha sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 5 (beş) âyettir. (Bir rivayete göre Şuarâ sûresinin 124. âyeti gereğince Efendimiz yakın akrabasını çağırarak, onları İslâm'a dâvet etmişti. Amcası Ebû Leheb galiz sözler sarfederek, "Bizi bunun için mi çağırdın?" demişti. Bunun üzerine bu sûre indi.) Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da. 2. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. 3. O, alevli bir ateşte yanacak. 4. Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek). 5.Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde. Devamı

110-en-NASR SURESİ KURAN MEALİ VE İNDİRİLİŞİ

2010-01-25 15:07:00

110-en-NASR Nasr, yardım demektir. Sûrede Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım ederek fetihlere kavuşturduğu ifade edildiği için bu adı almıştır. Bu sûre, Mekke'nin fethi sırasında inmiş olmakla beraber Medine devrinde yani hicretten sonra indiği için medenî (Medine'de inen) sûrelerdendir. 3 (üç) âyettir. İslâm zaferini haber verir. İbn Ömer'den gelen rivayete göre bu sûre indikten sonra Peygamberimiz seksen gün yaşamıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği, 2. Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit , 3.Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. Devamı

109-KAFİRUN SURESİ KURAN MEALİ VE İNDİRİLİŞİ

2010-01-25 15:06:00

109-KAFİRUN: 1- De ki: Ey kâfirler 2- Sizin taptıklarınıza ben tapmam. 3- Siz de benim taptığıma tapıcılar değilsiniz. 4- Ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim. 5- Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. 6-Sizin dininiz size, benim dinim banadır.       ... Devamı

108-el-KEVSER SURESİ KURAN MEALİ VE İNDİRİLİŞİ

2010-01-25 15:05:00

108-el-KEVSER Kevser, çok nimet demektir; ayrıca cennette bir havuzun da adıdır. Âdiyât sûresinden sonra Mekke'de inen bu sûre 3 (üç) âyettir. Erkek çocukları yaşamadığı için Peygamberimize müşrikler, nesli kesik manasına "ebter" dediler. Sûrede buna cevap verilmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. (Resûlum!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. 2. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. 3. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir. Devamı

107-el-MÂÛN SURESİ KURAN MEALİ VE İNDİRİLİŞİ

2010-01-25 15:04:00

107-el-MÂÛN Mâûn, zekât vermek yahut bir şeyi geçici olarak kullanması için birine vermek şeklinde yardım demektir. Âlimlerin çoğuna göre tamamı Mekke'de inmiştir, 7 (yedi) âyettir. Dini yalanlayan, iyilikten uzak duran kimseler hakkında inmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Dini yalanlayanı gördün mü? 2. İşte o, yetimi itip kakar; 3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez; 4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, 5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar. 6. Onlar gösteriş yapanlardır, 7.Ve hayra da mâni olurlar. Devamı

96-el-ALAK SURESİ KURAN MEALİ VE İNDİRİLİŞİ

2010-01-25 14:53:00

96-el-ALAK Alak, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sûreye "İkra' sûresi" de denir. Mekke'de inmiştir; 19 âyettir. İlk 5 âyeti, Kur'an'ın ilk inen âyetleridir. Bu sûrede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah'ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba dûçar olacağı anlatılır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Yaratan Rabbinin adıyla oku! 2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. 3. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir. 4. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti. 5. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti. 6. Gerçek şu ki, insan azar. 7. Kendini kendine yeterli gördüğü için. 8. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir. 9. Gördün mü şu men edeni, 10. Namaz kılarken bir kulu (Peygamber'i namazdan)? 11. Gördün mü, ya o (Peygamber) doğru yolda olur, 12. Yahut takvâyı emrediyorsa? 13. Ne dersin o (meneden, Peygamber'i) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa! 14. (Bu adam) Allah'ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi! 15. Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), yakalarız (cehenneme atarız). 16.O yalancı, günahkâr alından (perçemden), 17.O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. 18.Biz de zebânîleri çağıracağız. 19.Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş! ... Devamı

95-et-TÎN SURESİ KURAN MEALİ VE İNDİRİLİŞİ

2010-01-25 14:52:00

95-et-TÎN "Tîn", dağ adı veya incir demektir. Bürûc sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 8 (sekiz) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. İncire, zeytine, 2. Sina dağına , 3.Ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, 4.Biz insanı en güzel biçimde yarattık. 5.Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık. 6. Fakat iman edip sâlih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır. 7. Artık bundan sonra, ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir? 8. Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir? Devamı

94-el-İNŞİRÂH SURESİ KURAN MEALİ VE İNDİRİLİŞİ

2010-01-25 14:50:00

94-el-İNŞİRÂH "İnşirâh" açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Duhâ sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 (sekiz) âyettir. Bu sûrede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinnin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir. Ayrıca, onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah'a şükretmeye teşvik edilmektedir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? 2. Yükünü senden alıp atmadık mı? 3. O senin belini büken yükü . 4. Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi? 5. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. 6. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. 7. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul, 8. Yalnız Rabbine yönel. Devamı

93-ed-DUHÂ SURESİ KURAN MEALİ VE İNDİRİLİŞİ

2010-01-25 14:49:00

93-ed-DUHÂ Duhâ, kuşluk vakti demektir. Sûre, adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecr sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) âyettir. Sûrede âhir zaman Peygamberinin hususiyetlerinden biri yani yetim oluşu ele alınır ve kendisi teselli edilir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Andolsun kuşluk vaktine 2. Ve sükûna erdiğinde geceye ki, 3. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. 4. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. 5. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın. 6. O, seni yetim bulup barındırmadı mı? 7. Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? 8. Seni fakir bulup zengin etmedi mi? 9. Öyleyse yetimi sakın ezme. 10. El açıp isteyeni de sakın azarlama. 11. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an. Devamı

92-el-LEYL SURESİ KURAN MEALİ VE İNDİRİLİŞİ

2010-01-25 14:49:00

92-el-LEYL Geceye yeminle başladığı için "Leyl" denilmiştir. Mekke'de inmiştir, 21 (yirmibir) âyettir. Bu sûrede insanoğlunun iki zıt davranışından, cömertlik ve cimrilikten bahsedilir. İmanlı olmakla cömertlik, imansızlıkla cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. (Karanlığı ile etrafı) bürüyüp örttüğü zaman geceye, 2. Açılıp ağardığı vakit gündüze, 3. Erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki, 4. Sizin işleriniz başka başkadır. 5. Artık kim verir ve sakınırsa, 6. Ve en güzeli de tasdik ederse, 7. Biz de onu en kolaya hazırlarız (onda başarılı kılarız). 8. Kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar, 9. Ve en güzeli de yalanlarsa, 10. Biz de onu en zora hazırlarız. 11. Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. 12. Doğru yolu göstermek bize aittir. 13. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. 14. (Ey insanlar! ) Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım. 15. O ateşe, ancak kötü olan girer. 16. Öyle kötü ki, yalanlayıp ve yüz çevirmiştir. 17.En çok korunan ise ondan (ateşten) uzak tutulur. 18.O ki ,Allah yolunda malını verir, temizlenir. 19.Onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimet yoktur. 20.O ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. 21. Ve o (buna kavuşarak) hoşnut olacaktır. ... Devamı

91-eş-ŞEMS SURESİ KURAN MEALİ VE İNDİRİLİŞİ

2010-01-25 14:48:00

91-eş-ŞEMS Kadir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 15 (onbeş) âyettir. Adını, sûrenin ilk kelimesi olan ve "güneş" anlamına gelen "şems"ten alır. Bu sûrede insanın yaratılışında var olan iki özellik ele alınır: İyilik ve kötülük. İnsanın yaratılışında, iyi olmak da kötü olmak da kabiliyet olarak vardır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına 2.Güneşi takip ettiğinde Ay'a, 3.Onu açığa çıkarttığında gündüze, 4.Onu örttüğünde geceye, 5.Gökyüzüne ve onu bina edene, 6.Yere ve onu yapıp döşeyene, 7.Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene, 8.Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki, 9.Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir, 10.Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. 11. Semud kavmi azgınlığı yüzünden (Allah'ın elçisini) yalanladı. 12. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında, 13.Allah'ın Resûlü onlara: "Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!" dedi. 14.Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti. 15.(Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya! ... Devamı

90-el-BELED SURESİ KURAN MEALİ VE İNDİRİLİŞİ

2010-01-25 14:47:00

90-el-BELED  Mekke'de Kaf sûresinden sonra inmiştir. 20 (yirmi) âyettir. Adını, ilk âyette geçen, Mekke'yi anlatan ve "şehir" anlamına gelen "beled" kelimesinden almaktadır. Bu sûrede insanın yaratılışından, onun bazı davranışlarından, insana verilen üstün vasıflardan, o vasıfları iyiye kullanmayanın kötü âkıbetinden, iyiye kullananların da mutlu geleceklerinden söz edilir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. l. Andolsun bu beldeye , 2. Ki sen bu beldedesin , 3. Ve andolsun babaya ve ondan meydana gelen çocuğa, 4. Biz, insanı (yüzyüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık. 5. İnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? 6. "Pek çok mal harcadım" diyor. 7. Kimse onu görmedi mi sanıyor? 8. Biz ona iki göz vermedik mi? 9. Bir dil ve iki dudak , 10. Ona iki yolu (doğru ve eğriyi) gösterdik . 11. Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. 12.O sarp yokuş nedir bilir misin? 13. Köle azat etmek, 14.Veya açlık gününde yemek yedirmektir, 15.Yakınlığı olan bir yetime 16.Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula. 17. Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır. 18. İşte bunlar sağdakilerdir. 19. Ayetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir, 20. Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir. ... Devamı

89-el-FECR SURESİ KURAN MEALİ VE İNDİRİLİŞİ

2010-01-25 14:45:00

89-el-FECR Fecr, tan yerinin ağarması ve şafak manasına gelir. Fecr sûresi, Leyl sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 30 (otuz) âyettir. Bu sûrede eski kavimlere ait kıssalar hatırlatılır. İnsanoğlunun kötülüğe yönelmekte olduğu belirtilerek bunun kötü sonucu, dünya hayatından sonraki hayat ve oradaki durumlar kısaca anlatılır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Andolsun Fecre , 2.On geceye , 3.Çifte ve teke, 4.(her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye 5.Bunlarda akıl sahibi için elbette birer yemin (değeri) vardır. 6. Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine? 7. Direkleri (yüksek binaları) olan, İrem şehrine? 8.Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı , 9.O vadide kayaları yontan Semûd kavmine? 10.Kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a? 11. Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. 12.Oralarda kötülüğü çoğalttılar. 13.Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. 14.Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir. 15. İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde "Rabbim bana ikram etti" der. 16. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise "Rabbim beni önemsemedi" der. 17. Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz, 18. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz, 19. Haram helâl demeden mirası yiyorsunuz. 20. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz. 21. Ama yeryüzü parça parça döküldüğü, ... Devamı

88-el-ĞÂŞİYE SURESİ KURAN MEALİ VE İNDİRİLİŞİ

2010-01-25 14:44:00

88-el-ĞÂŞİYE Adını, ilk âyette geçen ve her şeyi saran, kaplayan, dehşeti her şeye ulaşan kıyamet günü anlamına gelen "ğâşiye" kelimesinden alır. İlk gelen sûrelerden olup, Zâriyât sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. Bu sûrede kıyamet ve ahirete ait haberler vardır. ayrıca Allah'ın varlığını anlamaya yardım edecek bazı kevnî deliller serdedilmiştir. Hayatın bir plan ve program içinde akıp gittiği, bu akışın sonunda Allah'a varılacağı ve O'nun katında hesap verileceği anlatılır. 26 (yirmialtı) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. (Resûlüm!) Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi? 2. O gün bir takım yüzler zelildir, 3.Durmadan çalışır, (fakat boşuna) yorulur, 4. Kızgın ateşe girer. 5. Onlara kaynar su pınarından içirilir. 6. Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur, 7. O ise ne besler ne de açlığı giderir. 8.O gün bir takım yüzler de vardır ki, mutludurlar, 9 (dünyadaki) çabalarından hoşnut olmuşlardır, 10.Yüce bir cennettedirler. 11.Orada boş bir söz işitmezler. 12. Orada (cennette) devamlı akan bir pınar, 13. Yükseltilmiş tahtlar, 14.Konulmuş kadehler, 15.Sıra sıra dizilmiş yastıklar, 16.Serilmiş halılar vardır. 17. (İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, bakmazlar mı? 18. Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş? 19. Dağların nasıl dikildiğine, bakmazlar mı? 20. Yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı? 21. O halde (Resûlüm), öğüt ver. Çünkü sen ancak... Devamı

87-el-A'LÂ SURESİ KURAN MEALİ VE İNDİRİLİŞİ

2010-01-25 14:43:00

87-el-A'LÂ Allah'ın "Yüce" anlamındaki adıyla başladığı için "el-A'lâ" denilen bu sûre 19 (ondokuz) âyet olup, Mekke'de inen ilk sûrelerdendir. Cenab-ı Allah bu sûrede kâinatın esrarını, oluşunu, işleyişini özlü bir anlatımla ifade etmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Yüce Rabbinin adını, 2. Yaratıp düzene koyan, 3. Takdir edip yol gösteren, 4. (Topraktan) yeşil otu çıkaran, 5. Sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et. 6. Sana (Kur an'ı) okutacağız; sen hiç unutmayacaksın. 7. Artık Allah'ın dilediği hariç, Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir. 8. Seni en kolaya muvaffak kılacağız. 9. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. 10. (Allah'tan) korkan öğütten yararlanacak. 11.Kötü kimse ise öğütten kaçınacaktır. 12.O ki,en büyük ateşe girecektir. 13.Sonra o, ateşte ne ölür ne de yaşar. 14. Doğrusu feraha ermiştir temizlenen, 15 Rabbinin adını anıp O'na kulluk eden. 16. Fakat siz (ey insanlar! ) dünya hayatını tercih ediyorsunuz. 17. Oysa ahiret daha hayırlı daha devamlıdır. 18. Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda, vardır. 19. İbrahim ve Musa'nın kitaplarında. ... Devamı